Menu

ZPRÁVA O EXEKUCI NA ING. JIŘÍHO ZACHARDU

ZPRÁVA O EXEKUCI NA ING. JIŘÍHO ZACHARDUVážení zákazníci a obchodní přátelé,
 
v poslední době se v naší společnosti při provozu výrobního závodu stále častěji setkáváme s otázkami na bývalého společníka a jednatele Ing. Jiřího Zachardu.
 
Někteří z Vás nás dokonce informovali o tom, že Ing. Jiří Zacharda objíždí naše obchodní partnery a snaží se jim vyložit „svoji pravdu“.
Není tedy překvapením, že se následně obracíte přímo na nás, abychom Vás ujistili o tom, že společnost BETONOVÉ STAVBY - GROUP je skutečným a jediným producentem výrobků, že má veškeré certifikace výrobků, ochranné známky a průmyslové vzory a reálně vyrábí své produkty v areálu Předslav 99.
 
Oproti tomu konkurenční společnost BETONOVÉ STAVBY - PLUS s.r.o., kde dnes působí dva představitelé Ing. Jiří Zacharda jako generální ředitel a jeho syn Michal Zacharda jako jednatel a společník, je pouze „prázdnou schránkou“, která sídlí v bývalé kanceláři advokátky Mgr. Jindřichové, nemá žádný výrobní areál a žádné výrobní prostředky.
 
Jak jsme Vás průběžně informovali a veškeré naše informace dokládali soudními rozhodnutími a veřejnými listinami, naše společnost se zásadně distancuje od veškerých nekalých praktik, kterých se společnost BETONOVÉ STAVBY - PLUS s.r.o. a oba její představitelé dopouštějí. Zejména vyjadřujeme značné politování nad tím, že někteří zákazníci jsou hrubě poškozováni nekalosoutěžním, manipulativním jednáním Ing. Zachardy a M. Zachardy, spočívající ve „vyvolávání nebezpečí záměny“ a „parazitování na dobré pověsti naší společnosti“. V tomto ohledu upozorňujeme zákazníky, aby věnovali zvýšenou pozornost veškerým obchodním listinám, vyžadovali Prohlášení o vlastnostech výrobků a doložení původu výrobků a certifikace. Jelikož logicky produkty naší společnosti může distribuovat výhradně naše společnost a konkurenční společnosti BETONOVÉ STAVBY - PLUS s.r.o. žádné výrobky nedodáváme, obraťte se v případě nejasností či dokladů vystavených společností BETONOVÉ STAVBY - PLUS s.r.o., na nás. Bude Vám bezplatně poskytnuto poradenství či servis.
 
V poslední době byla rovněž zaznamenána zvýšená aktivita Ing. Jiřího Zachardy, spočívající v předkládání nepravdivých tvrzení o tom, že naše společnost je řízena jaksi „nezákonně“ a postup státních orgánů proti Ing. Zachardovi že je rovněž „nezákonný“.
 
V tomto ohledu si Vás dovolujeme informovat o tom, že postup proti Ing. Zachardovi byl veden přesně na podkladě platného právního řádu České republiky a skutečnost, že se Ing. Zacharda ocitl v exekuci, je vypovídající právě o Ing. Zachardovi, nikoli o naší společnosti. Ostatně, právě zákonný postup vedené exekuce byl přezkoumán již několika soudy, přičemž veškerá soudní rozhodnutí potvrzují správnost, oprávněnost a zákonnost postupu proti Ing. Zachardovi.  Ze soudních rozhodnutí uvedených v příloze lze ocitovat některé stěžejní pasáže:
 
Ze shora uvedeného vyplývá, že povinný Ing. Zacharda zatím dostatečně nic ve smyslu shora uvedeného netvrdí a neprokazuje co do důvodnosti případného zastavené exekuce a že v daném případě skutečně zatím nejsou žádné důvody, pro které by bylo možno uvažovat o odkladu výkonu rozhodnutí.“
 
„Důvody, pro které povinný navrhuje odklad exekuce, nevedou k závěru o tom, že by bylo možné důvodně  a v dohledné době očekávat zastavení exekuce z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, a to v § 268 o. s. ř.  Na tom nemůže změnit nic ani to, že soudní exekutor byl oprávněn v rámci exekuce postihnout právo povinného na obchodní podíl v korporaci...“

 
Věříme, že zákazníci a obchodní partneři disponují způsobilostí rozeznat, jaká ze stran předkládá pravdivá a podložená fakta, a která ze stran účelová a manipulativní tvrzení.
 
Pevně věříme, že prostor pro manipulaci s fakty a nekalé obchodní praktiky bude stále užší, tím spíše, v jakém rozsahu se naší společnosti dostává v poslední době Vaší důvěry a zpětné vazby (spokojenosti).
Uděláme všechno proto, abychom Vaši důvěru nezklamali.
 
S úctou a pozdravem
 
Ing. Tomáš Hrouda, jednatel
BETONOVÉ STAVBY - GROUP s.r.o.
 
V Předslavi dne 09.08.2019

Usnesení o exekuci.   >>ZDE<<
Zamítnutí návrhu o odklad exekuce.  >>ZDE<<

 
Top