Menu

Seriál LIVETHERM - 4. díl stavba bez tepelných mostů - balkóny

4. díl stavba bez tepelných mostů - balkónySystém LIVETHERM je stavební systém, který minimalizuje výskyt tepelných mostů na stavbě. Obvodové zdivo LIVETHERM s vloženou integrovanou tepelně izolační vložkou se z hlediska prostupu tepla chová obdobně jako zdivo s kontaktním zateplovacím systémem. V našem seriálu probereme různé části stavby a jejich možná řešení, která jsou úsporná a bezporuchová. V tomto díle se budeme věnovat problematice tepelných mostů balkónů, které jsou řešeny přetažením stropní konstrukce. Uvedené příklady platí pro LIVETHERM STROP 200 (tloušťka konstrukce 200 mm).

Kvalitu návrhu je možné posoudit parametry lineárního činitele prostupu tepla ψ (požadovaná hodnota by měla být pod 0,2 W/mK, souvisí s úspory energie) a teplotním faktorem vnitřního povrchu (požadovaná hodnota by měla být větší než 0,75, souvisí s možnosti kondenzace vodní páry na zdivu v interiéru a růstu plísní).
 

Řešení zateplení balkónů v systému LIVETHERM

Požadavkem každého architekta či projektanta je subtilní konstrukce balkónu, proto je vhodné řešit zamezení úniku tepla jiným způsobem, než je obalení balkónu polystyrenem. Z technického hlediska je také efektivnější zamezit šíření tepla do konstrukce balkónu ve stropě v úrovni navazující na tepelnou izolaci v obvodové stěně. Pokud v tomto místě neprovedeme efektivní řešení, dovolíme teplu proniknout do konstrukce balkónu, kde je vystaveno ochlazování na veliké ploše (funguje jako princip chladiče). My nabízíme elegantní a konstrukčně jednoduché řešení.

1 - Základní řešení přerušení tepelného mostu

Nejjednodušším řešením je vložení tepelné izolace mezi stropní trámce v průběhu montáže stropní konstrukce. Toto je základem každého našeho řešení, dá se říci, že je samo o sobě vyhovující.
 
lineární činitel prostupu tepla ψ = 0,222
teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi = 0,866

Toto řešení by se mělo brát jako nevyhovující, pokud by se měla důsledně dodržovat norma ČSN EN 73  0540. V Praxi je toto řešení zcela dostatečné.4. díl stavba bez tepelných mostů - balkóny

2 - Základní řešení + přeteplení 5 cm polystyrenem

Pokud chceme splnit požadavek normy, doporučujeme i pro zesílenou skladbu stropních trámců či při použití ocelových nosníků v konstrukci balkónu přeteplit horní
a spodní stranu 5-ti cm polystyrenu. Při použití ocelových nosníků, je nutné izolovat i čelo balkónu.
 

lineární činitel prostupu tepla ψ = 0,170
teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi = 0,889
4. díl stavba bez tepelných mostů - balkóny

3 - Dodatečné řešení zateplení balkónu

Pokud se při realizaci stropu zapomnělo na vložení polystyrenu mezi stropní trámce, je potřeba provést dodatečné zateplení balkónu.
A - 10 cm polystyrenu při odříznutí skořepiny tvárnice a navázání izolace balkónu na izolaci tvárnice 

lineární činitel prostupu tepla ψ = 0,200
teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi = 0,886
4. díl stavba bez tepelných mostů - balkóny
B - 20 cm polystyrenu bez odříznutí skořepiny tvárnice pro navázání izolace balkónu na izolaci tvárnice

lineární činitel prostupu tepla ψ = 0,177
teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi = 0,890

 4. díl stavba bez tepelných mostů - balkóny

4 - Řešení za použití isokorbů

Toto řešení uvádíme jen pro srovnání s ostatními variantami, neboť je toto řešení považováno za téměř dokonalé pro přerušení tepelných mostů, ale zároveň se jedná o cenově nejdražší variantu.
 
lineární činitel prostupu tepla ψ = 0,128
teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi = 0,903

 4. díl stavba bez tepelných mostů - balkóny

Závěr

Srovnáme-li variantu 1 a 4, úspora dělá cca 10 kWh / bm délky balkónu za rok (vyjádřeno v penězích – 20 Kč). Proto považujeme první variantu jako dostatečnou.
 

  • U běžné skladby balkónu (jednoduché stropní trámce) doporučujeme variantu 1.
  • Pro zesílenou skladbu (více trámců) doporučujeme variantu 2.
  • Pro dodatečné zateplování balkónu doporučujeme variantu 3A.
4. díl stavba bez tepelných mostů - balkóny

Pozn.: Při realizaci dodatečného zateplení balkónu je nutné dbát na správné provedení vrchní části pro dodržení spádu a hydroizolace včetně okapní hrany okraje balkónu. Kotvení zábradlí je potřeba provádět z čela balkónu a v případě zateplování čela provést přípravu pro uchycení zábradlí proti poškození omítky a tepelného izolantu.
 
 
 
Top